Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 9 tháng trước

File gốc : Kế Hoạch 180-KH-UBND.pdf

Số lần xem : 103

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.61 Mb

Số trang : 9

Tải xuống (0.61 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 180/KH-UBND trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 180/KH-UBND Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2023
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, tiêu cực), góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Công văn số 8121/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, văn bản của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và UBND tỉnh về những nội dung liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân trong công tác PCTN, tiêu cực; đưa công tác PCTN, tiêu cực trở thành một hoạt động trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức nhà nước và thành nền nếp, thói quen trong đời sống xã hội.
- Phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện công tác PCTN, tiêu cực phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị); đồng thời phải gắn với việc tiếp tục học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện công tác của mình và bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện có nguy cơ dẫn đến tham nhũng; xử lý triệt để các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các cơ quan, đơn vị, của CBCCVC, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, xác định việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Tham gia xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về PCTN, tiêu cực và tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực:
1.1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:
- Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt cho CBCCVC, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Luật PCTN 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trọng giải quyết công việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và các chương trình, kế hoạch,... liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực được cấp có thẩm quyền ban hành.
- Tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCTN, tiêu cực: Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 16/02/2016 và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 17/02/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 07/4/2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...
- Tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 2444/UBND-NC ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới; triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; gắn công tác PCTN với việc phổ biến, quán triệt các nội dung trong công tác phòng, chống tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW về những điều đảng viên không được làm; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN. Chú trọng sáng tạo và lựa chọn các hình thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực cũng như giám sát việc thực hiện của các cơ quan, CBCCVC nhà nước.
- Triển khai kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành các văn bản, chính sách pháp luật về công tác PCTN, tiêu cực, về các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội góp phần phòng ngừa tham nhũng; việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực. Đồng thời, chủ động tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong cơ chế, chính sách có liên quan và trong quá trình triển khai công tác PCTN, tiêu cực, nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phải được cụ thể hóa bằng văn bản, kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép trong Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, các văn bản, kế hoạch, chương trình có nội dung liên quan; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định làm cơ sở để tổng hợp, phục vụ cho việc đánh giá công tác PCTN.
1.2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:
- Tham mưu Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022, trong đó chú trọng triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực với nội dung và hình thức phù hợp, đặc biệt là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).
- Chủ trì thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có nội dung về PCTN, tiêu cực; hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh có nội dung về PCTN, tiêu cực.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!