Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 6 tháng trước

File gốc : Quyết Định 37-2022-QĐ-UBND Tỉnh Quảng Nam.pdf

Số lần xem : 38

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.05 Mb

Số trang : 2

Tải xuống (0.05 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 37/2022/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Nam trên điện thoại

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 37/2022/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 12 năm 20222

QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 5 CỦA QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN TẠI TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2020/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Thực hiện Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 300/TTr-SNN&PTNT ngày 25 tháng 11 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam như sau:
"3. Đối với thuê, mua tàu cá
Tàu cá thuê, mua phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Trường hợp thuê, mua tàu cá trong tỉnh Quảng Nam: Tàu cá thuê, mua phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực tại thời điểm ký kết Hợp đồng thuê, mua bán tàu cá.
b) Trường hợp thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh Quảng Nam: Ngoài việc phải có đủ các điều kiện tại điểm a khoản 3 nêu trên, tàu cá thuê, mua từ các địa phương khác ngoài tỉnh Quảng Nam phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, máy chính lai chân vịt phải là máy thủy có tổng công suất từ 400CV (294 KW) trở lên và phải phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ.
4. Trường hợp số lượng hồ sơ xin cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá nộp trong thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhiều hơn số lượng hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản thì ưu tiên xem xét giải quyết theo thứ tự các tiêu chí như sau:

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!