Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Kế Hoạch 2933-KH-UBND.pdf

Số lần xem : 127

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.54 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.54 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 2933/KH-UBND Tỉnh Gia Lai trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2933/KH-UBND Gia Lai, ngày 16 tháng 12 năm 2022
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2023-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh nhằm tăng nhanh, bền vững tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.
2. Thống nhất ý chí và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
3. Xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, cập nhật kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
4. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, chế độ về BHYT để nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân khi tham gia BHYT.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Duy trì kết quả đạt được và phát triển số người tham gia BHYT bền vững, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!