Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 4 tháng trước

File gốc : Kế Hoạch 24-KH-UBND.pdf

Số lần xem : 38

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.53 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.53 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 24/KH-UBND trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 24/KH-UBND Nghệ An, ngày 13 tháng 01 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2023
Để thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 05/01/2023; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của các đối tượng được trợ giúp pháp lý;
b) Tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể để hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai sâu rộng, đáp ứng nhu cầu của người được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước về trợ giúp pháp lý trong năm 2023;
c) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai công tác trợ giúp pháp lý; đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Yêu cầu
a) Việc thực hiện trợ giúp pháp lý phải đúng phạm vi, đối tượng, nội dung theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản liên quan;
b) Công tác trợ giúp pháp lý phải đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương;
c) Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp; vụ việc trợ giúp pháp lý phải đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý đáp ứng đầy đủ yêu cầu trợ giúp pháp lý của đối tượng thụ hưởng
Thực hiện đồng bộ các hình thức trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả hình thức tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn tiền tố tụng, đặc biệt là hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; đảm bảo 100% đối tượng được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. Cụ thể:
a) Tư vấn pháp luật: Tăng số lượng và chất lượng các vụ việc TGPL thực hiện bằng hình thức tư vấn pháp luật; đẩy mạnh hoạt động tư vấn tiền tố tụng đảm bảo quyền trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.
b) Tham gia tố tụng: Tập trung khai thác, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp
lý bằng hình thức tham gia tố tụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự và hôn nhân và gia đình; ưu tiên hỗ trợ đối tượng đặc thù là người dưới 18 tuổi, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người dân tộc thiểu số là người nghèo, người cao tuổi, nạn nhân của nạn mua bán người …
c) Đại diện ngoài tố tụng: Theo yêu cầu của đối tượng được trợ giúp pháp lý, Trung tâm cử người thực hiện trợ giúp pháp lý làm đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
d) Duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý để tiếp nhận các thông tin về yêu cầu trợ giúp pháp lý.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).
Đơn vị phối hợp: các cơ quan tiến hành tố tụng, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật ngoài trụ sở
Thực hiện khảo sát nhu cầu TGPL tại các huyện, thị xã để định hướng nội dung tư vấn pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả; đảm bảo triển khai được 10-12 đợt tư vấn pháp luật ngoài trụ sở theo ngân sách địa phương; Xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc TGPL đã tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ nghiệp vụ theo đúng quy định.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).
Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
3. Triển khai các hoạt động truyền thông về TGPL
a) Tổ chức các đợt truyền thông trực tiếp điểm đến người dân, đặc biệt là người dân ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).
Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
b) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, phóng sự về TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh kịp thời đưa tin phản ánh hoạt động TGPL với các loại hình như tin, bài, ảnh, phóng sự ...
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).
Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện.
Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
c) Xây dựng tờ gấp, tài liệu pháp luật cấp phát cho các cơ quan đơn vị liên quan và người dân.
Biên soạn, in ấn, phát hành tờ gấp trợ giúp pháp lý, sách bỏ túi trợ giúp pháp lý, cẩm nang pháp luật trợ giúp pháp lý và các tài liệu pháp luật khác về chính sách, pháp luật trợ giúp pháp lý cấp phát cho người dân ở các địa phương, chú ý người dân ở huyện nghèo, xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn theo kinh phí được phê duyệt.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).
Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã.
Thời gian thực hiện: Quý I, II /2023.
d) Công bố và niêm yết danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và trụ sở của cơ quan tiến hành tố tụng để người được trợ giúp pháp lý biết và lựa chọn khi có nhu cầu.
Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh).
Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng.
Thời gian thực hiện: Quý I/2023.
4. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý
a) Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành, Tổ giúp việc Hội đồng phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng.
b) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh năm 2023 nhằm triển khai có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTC-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
c) Cung cấp mẫu biểu về trợ giúp pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng; cung cấp cho cơ sở giam giữ băng ghi âm, đĩa ghi âm có nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!