Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 tháng trước

File gốc : Kế Hoạch 10-KH-UBND.pdf

Số lần xem : 44

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.55 Mb

Số trang : 7

Tải xuống (0.55 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 10/KH-UBND Tỉnh Nam Định trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 10/KH-UBND Nam Định, ngày 19 tháng 01 năm 2023
KẾ HOẠCH
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong PCTNTC; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh PCTNTC.
Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực.
2. Yêu cầu
Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTNTC phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị trong việc tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng.
Triển khai đồng bộ, đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tiêu cực, việc thực hiện văn hóa, đạo đức công vụ.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCTNTC; tập trung thanh tra một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý vi phạm.
Công tác PCTN phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
1.1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, rà soát các quy định của pháp luật về PCTN và các quy định khác có liên quan để ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị ban hành quy định về PCTNTC
1.2. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL về PCTN
Xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL về PCTN và các văn bản liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng hoặc lồng ghép nội dung này trong Kế hoạch PCTN năm 2023 của đơn vị.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát các văn bản liên quan đến công tác PCTN do đơn vị mình ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của pháp luật về PCTN; hệ thống hóa VBQPPL về PCTN và các văn bản liên quan đến công tác PCTN để việc áp dụng, thi hành pháp luật về PCTN được hiệu quả, thuận tiện.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm định, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ban hành để triển khai thực hiện pháp luật về PCTN.
1.3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về PCTN.
Đa dạng các hình thức thực hiện; sáng tạo trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác tuyên truyền.
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.
1.4. Kiểm tra, theo dõi thi hành VBQPPL về PCTN
Tập trung triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về PCTN theo Kế hoạch đã đề ra; đảm bảo thanh tra đúng tiến độ, hiệu quả, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.
Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thi hành quy định về PCTN; định kỳ báo cáo kết quả công tác PCTNTC và kết quả thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định.
2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước
2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
a) Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đầy đủ nội dung, chính xác, kịp thời theo quy định; công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị đối với những nội dung bắt buộc phải công khai trên cổng thông tin điện tử.
b) Các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công khai các nội dung thuộc trách nhiệm công khai của UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện việc công khai đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình, cụ thể:
- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả công khai, minh bạch trong việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản phù hợp với quy định của pháp luật về PCTN; thanh tra, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong sử dụng vốn ngân sách, quản lý sử dụng và mua sắm tài sản công.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, mua sắm công.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản.
- Sở Nội vụ hướng dẫn công khai về công tác tổ chức cán bộ, công khai việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động.
- Sở Giáo dục và Đào tạo:
+ Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo;
+ Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục.
+ Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tổng hợp kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công khai, minh bạch đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện việc công khai, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.
- UBND các cấp thực hiện việc công khai, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cấp mình.
2.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn
a) Sở Tài chính
Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công.
Hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng tài sản công, việc THTKCLP.
b) Các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tổ chức thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo công khai, dân chủ, tiết kiệm, hiệu quả.
Thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, việc thực hiện các các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các đơn vị, phát hiện những khuyết điểm, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh; xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với hành vi vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (nếu có).
2.3. Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quy định về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và quy định của pháp luật về PCTN[1], gắn với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án văn hóa công vụ[2]. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát xung đột lợi ích theo đúng quy định.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đơn vị mình cho phù hợp với các quy định pháp luật liên quan; phổ biến, quán triệt và giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của đơn vị.
Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hoá giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!