Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 11 tháng trước

File gốc : Quyết Định 1285-QĐ-TTg.pdf

Số lần xem : 208

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.5 Mb

Số trang : 2

Tải xuống (0.5 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 1285/QĐ-TTg trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:
1. Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến.
2. Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử nếu có tranh chấp về chủ quyền quốc gia.
Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải