Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Kế Hoạch 32-KH-UBND.pdf

Số lần xem : 192

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.82 Mb

Số trang : 6

Tải xuống (0.82 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 32/KH-UBND Thành Phố Hà Nội trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 32/KH-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.
- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đáng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.
2. Yêu cầu
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về PCTN.
- Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành xác định việc thực hiện công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; đảm bảo việc tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.
- Xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi các hiện tượng, hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ...Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Quyết định số 4410/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chuyên đề số 9 “Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ”.
Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, xuyên suốt để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ làm cơ sở thực hiện hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác PCTN.
Nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
Nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải