Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Kế Hoạch 05-KH-UBND Tỉnh Tuyên Quang.pdf

Số lần xem : 175

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.6 Mb

Số trang : 13

Tải xuống (0.6 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 05/KH-UBND Tỉnh Tuyên Quang trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 05/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 01 năm 2023
KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025;
Căn cứ Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miên núi; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 433/TTr-SNV ngày 28/12/2022,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC
1. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.
2. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.
3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm nguyên tắc của tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ:
- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.
- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cử viên chức đi đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
2. Bồi dưỡng
Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; nhân viên y tế thôn bản và các đối tượng khác (cụ thể tại biểu chi tiết kèm theo).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch này.
- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng; thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về chương trình, nội dung bồi dưỡng đối với các lớp bồi dưỡng mà chưa có cấp thẩm quyền phê duyệt chương trình, nội dung bồi dưỡng.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này và nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, thẩm định dự toán kinh phí mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức mở lớp tại Kế hoạch này, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo đúng quy định hiện hành.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao tổ chức mở lớp bồi dưỡng lập dự toán kinh phí, quản lý, sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định hiện hành.
3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
- Kịp thời xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ theo kế hoạch.
4. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện.
- Cử cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản (gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất) để xem xét giải quyết theo quy định./.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!