Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Chỉ Thị 12:CT-UBND.pdf

Số lần xem : 117

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.07 Mb

Số trang : 4

Tải xuống (0.07 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chỉ Thị 12/CT-UBND trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 12/CT-UBND Điện Biên, ngày 18 tháng 11 năm 2022

CHỈ THỊ
VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030”. Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Hiện nay, việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP đang bước vào giai đoạn then chốt của năm bản lề 2022 nhưng việc triển khai còn chậm tiến độ và còn có nhiều tồn tại, hạn chế, như: Chưa đảm bảo việc cấp CCCD và định danh điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi; dữ liệu chuyên ngành thiếu thông tin và chưa sạch so với Cơ sở DLQG về dân cư; tiến độ số hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn chậm; nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin ở mức cao và luôn thường trực; thiết bị phục vụ truy cập, khai thác thông tin trên các hệ thống ứng dụng Cơ sở DLQG về dân cư còn thiếu hoặc chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật... Những tồn tại, hạn chế nêu trên có những nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ yếu là do sự chỉ đạo thiếu quyết liệt, chưa thực hiện hết trách nhiệm, chưa thực sự gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 29/9/2022 về thúc đẩy thực hiện Đề án 06 và để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố:
a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ, toàn diện, bằng nhiều hình thức; tập trung tuyên truyền lợi ích, tiện ích của Đề án 06, CCCD, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận và đảm bảo việc triển khai Đề án 06 đồng bộ, hiệu quả. Tập trung hướng dẫn công dân lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, tạo thói quen thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 100% đảng viên, công chức, viên chức người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang phải gương mẫu, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06/CP; tuyên truyền, vận động người thân chấp hành các quy định về cư trú, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở DLQG về dân cư, thu nhận hồ sơ CCCD, định danh cá nhân, tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID.
b) Khẩn trương rà soát, đánh giá lại kết quả và các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện, đối chiếu với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
c) Rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu, ban hành trong đó có thủ tục xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Giấy xác nhận tình trạng cư trú để đề nghị thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Báo cáo kết quả rà soát về Công an tỉnh trước ngày 25/11/2022.
d) Chỉ đạo thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện, giảm phiền hà, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; 07 phương thức gồm:

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!