Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Quyết Định 27-QĐ-UBND.pdf

Số lần xem : 432

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.98 Mb

Số trang : 10

Tải xuống (0.98 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 27/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 27/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021;
Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 142/STC-QLNS ngày 13 tháng 01 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Các hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đ/c CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Hải Long
BÁO CÁO THUYẾT MINH
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.022.288 triệu đồng
(không kể thu chuyển giao, thu vay, thu chuyển nguồn, thu từ cấp dưới nộp lên);
- Thu ngân sách trung ương: 2.724.243 -
- Thu ngân sách địa phương: 5.298.045 -
2. Tổng thu ngân sách địa phương: 16.476.579 triệu đồng
- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 5.151.777 -
- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 1.498.451 -
- Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 146.268 -
- Thu kết dư ngân sách: 1.322.682 -
- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.167.101 -
- Thu từ cấp dưới nộp lên 143.140 -
- Địa phương vay từ nguồn cho vay lại của CP 47.160 -
3. Tổng chi ngân sách địa phương: 15.850.769 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển: 3.208.223 -
- Chi thường xuyên: 9.016.814 -
- Chi trả lãi các khoản vay 616 -
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.550 -
- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 2.645.682 -
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 956.019 -
- Chi trả nợ gốc vay của NSĐP: 20.865 -
4. Kết dư ngân sách địa phương (2)-(3): 625.810 triệu đồng
- Ngân sách cấp tỉnh: 181.538 -
- Ngân sách cấp huyện: 316.080 -
- Ngân sách xã: 128.191 -
5. Quỹ dự trữ tài chính địa phương:
a. Số dư đầu năm: 663.031 -
b. Tăng trong năm: 138.063 -
c. Giảm trong năm: 146.268 -
d. Số dư 31/12/2021: 654.826 -
Biểu số 62/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải