Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Quyết Định 1335-QĐ-TTg.pdf

Số lần xem : 131

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.04 Mb

Số trang : 1

Tải xuống (0.04 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 1335/QĐ-TTg trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1335/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11080/BTC-HCSN ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh số tiền 45 tỷ đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng), bao gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 40 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh là 05 tỷ đồng, từ nguồn chi sự nghiệp thể dục thể thao thuộc ngân sách trung ương năm 2022 để tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11080/BTC-HCSN ngày 27 tháng 10 năm 2022.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!