Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Kế Hoạch 7475-KH-UBND.pdf

Số lần xem : 99

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.18 Mb

Số trang : 3

Tải xuống (0.18 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 7475/KH-UBND trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 7475/KH-UBND Quảng Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2022/NĐ-CP NGÀY 23/8/2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
Thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định về xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây viết tắt là Cơ sở dữ liệu). Tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh (sau đây viết tắt là Phần mềm) và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Bảo đảm việc tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.
- Bảo đảm phù hợp với khung kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin; Cơ sở dữ liệu được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng thẩm quyền, mục đích theo quy định của pháp luật, bảo đảm việc quản lý, vận hành chặt chẽ, an toàn, ổn định và thông suốt.
- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!