Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : De_kiem_tra_HK_II_nam_hoc_2018_-_2019_mon_GDCD_ma_de_833_-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 300

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 0.26 Mb

Số trang : 28

Tải xuống (0.26 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề kiểm tra HKII môn GDCD lớp 11 mã đề 833 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là?
A. Góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Phát triển nguồn nhân lực, cung cấp cho đất nước một nguồn nhân lực có chất lượng cao.
C. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước.
D. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống.
Câu 2: Nội dung nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?
A. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
B. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
C. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ đời sống.
D. Tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.
Câu 3: Đảng và nhà nước ta xác định vai trò của khoa học và công nghệ là?
A. Tiền đề để phát triển kinh tế đất nước.
B. Điều kiện cần thiết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. Nhân tố phát huy nguồn lực đất nước.
D. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước.
Câu 4: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là?
A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
B. Đào tạo con người việt nam phát triển toàn diện.
C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh của nhân loại.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải