Danh mục : Ngoại Ngữ

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Trac-nghiem-on-thi-vao-lop-10-mon-tieng-anh_compressed.pdf

Số lần xem : 462

Số lượt tải xuống : 4

Kích thước : 0.12 Mb

Số trang : 17

Tải xuống (0.12 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Trắc nghiệm ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

BÀI TẬP ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
ExNo 1: Choose A, B, C or D to complete each sentence.
1. He admitted not _____________ his colleagues well.
A. to treat B. treating C. treat
2. What will you do to earn _____________?
A. life B. a living C. a job D. a career
3. The dance club ___________ Mai often goes to will be doing a performance this
Christmas.
A. when B. who C. which
4. He suggests that mothers _____________ are employed full-time will not be able to
give their children enough care and attention.
A. which B. who C. whom D. whose
5. She is skilled at _____________ cloth.
A. giving B. weaving C. doing D. carving
6. This laptop is much more user-friendly, but it costs ___________ the other one.
A. so much as B. as many as C. twice as much as D. twice as many

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải