Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Quyết Định 32-QĐ-BNV.pdf

Số lần xem : 203

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.6 Mb

Số trang : 7

Tải xuống (0.6 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 32/QĐ-BNV trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

BỘ NỘI VỤ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 32/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ NỘI VỤ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2023 của Bộ Nội vụ.
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:
a) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ trì tham mưu xây dựng, trình VBQPPL có trách nhiệm:
- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;
- Gửi báo cáo tiến độ xây dựng, trình văn bản về Vụ Pháp chế trước ngày 23 hằng tháng;
- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và chủ động đăng ký bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công.
b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:
- Phối hợp với Trung tâm Thông tin đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và đề nghị đăng ký bổ sung của các đơn vị; hằng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình.
c) Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các Ban, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng VBQPPL theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.
d) Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!