Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Quyết Định 2974-QĐ-BVHTTDL.pdf

Số lần xem : 117

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.04 Mb

Số trang : 2

Tải xuống (0.04 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 2974/QĐ-BVHTTDL trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2974/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BVHTTDL NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VÀ ĐIỆN ẢNH
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại tiêu đề của Điều 10 Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL) như sau:
Sửa tiêu đề Điều 10 “Diễn viên hạng III - Mã số: V.10.03.10” thành “Diễn viên hạng III - Mã số: V.10.04.14”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL .

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!