Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Quyết Định 28-QĐ-UBND.pdf

Số lần xem : 599

Số lượt tải xuống : 13

Kích thước : 1.49 Mb

Số trang : 37

Tải xuống (1.49 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 28/QĐ-UBND Tỉnh Gia Lai trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 28/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 133/STC-QLNS ngày 12 tháng 01 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 (theo các biểu đính kèm).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Hải Long
THUYẾT MINH
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định)
I. Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN):
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
Thu cân đối NSNN trên địa bàn Trung ương giao: 5.432.000 triệu đồng.
Địa phương xây dựng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.910.000 triệu đồng, tăng 478.000 triệu đồng so số trung ương giao (trong đó, tiền sử dụng đất tăng 150.000 triệu đồng; thu từ xổ số kiến thiết tăng 20.000 triệu đồng; các loại thuế, phí, thu khác ngân sách tăng 100.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 208.000 triệu đồng) và tăng 8,14% so với ước thực hiện năm 2022.
2. Tổng thu NSĐP: 15.735.032 triệu đồng
- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 5.223.400 triệu đồng
- Thu NSTW bổ sung (số liệu của Bộ Tài chính): 10.402.610 triệu đồng
+ Bổ sung cân đối ngân sách: 7.302.772 triệu đồng
+ Bổ sung có mục tiêu: 3.099.838 triệu đồng
- Thu NSTW bổ sung có mục tiêu, bằng số Trung ương giao năm 2023, tăng 130,5% so dự toán năm 2022, số tuyệt đối tăng 1.754.993 triệu đồng. Gồm:
(1) Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:
* Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 210.651 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 65.698 triệu đồng; vốn thường xuyên 144.953 triệu đồng.
* Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: 365.155 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 293.340 triệu đồng; vốn thường xuyên 71.815 triệu đồng.
* Chương trình Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 884.901 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 380.452 triệu đồng, vốn thường xuyên 504.449 triệu đồng.
(2) Vốn Trung ương bổ sung thực hiện mục tiêu nhiệm vụ: 1.639.131 triệu đồng, tăng 21,9% so dự toán giao năm 2022, số tuyệt đối tăng 294.286 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư 1.499.200 triệu đồng, vốn thường xuyên 139.931 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 109.022 triệu đồng.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải