Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Quyết Định 107-QĐ-BTNMT.pdf

Số lần xem : 336

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.57 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.57 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 107/QĐ-BTNMT trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 107/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ- CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Chương trình), gồm:
1. Các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ (chi tiết tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này).
2. Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Chương trình
1. Bộ trưởng, các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, xin ý kiến của Ban cán sự đảng Bộ và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:
a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật; thực hiện đúng tiến độ xây dựng và trình ban hành, bảo đảm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng;
b) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách để bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.
3. Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:
a) Vụ trưởng Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện Chương trình, định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình; cho ý kiến, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật;
b) Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đôn đốc, tổng hợp, theo dõi việc xây dựng, ban hành và thẩm định các dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật;
c) Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đôn đốc, tổng hợp, theo dõi việc xây dựng, ban hành và thẩm định các dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.
4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Vụ trưởng Vụ Pháp chế bố trí kinh phí với định mức cao nhất theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện và hoàn thành Chương trình.
5. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham gia đề xuất, góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Báo TN&MT;
- Lưu VT, PC. BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!