Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Quyết Định 1002-QĐ-UBDT.pdf

Số lần xem : 279

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.77 Mb

Số trang : 12

Tải xuống (0.77 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 1002/QĐ-UBDT trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN DÂN TỘC
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1002/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông báo số 797/TB-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 đối với Ủy ban Dân tộc;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021, Thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2021 của Ủy ban Dân tộc theo các biểu Phụ lục 01, 02 đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh

PHỤ LỤC 01
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-UBDT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
ĐVT: Triệu đồng

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!