Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : De_kiem_tra_HK_II_nam_hoc_2018_-_2019_mon_GDCD_ma_de_330-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 133

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.04 Mb

Số trang : 6

Tải xuống (0.04 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề kiểm tra HKII môn GDCD lớp 11 năm học 2018-2019 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: Sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội theo chiều hướng nào?
a. Từ thấp đến cao. b. Từ cao đến thấp
c. Thay đổi về trình độ phát triển. d. Thay đổi về mặt xã hội.
Câu 2: Hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam là gì?
a. Quá độ trực tiếp. b. Quá độ gián tiếp.
c. Thông qua một giai đoạn trung gian. d. Theo quy luật khách quan.
Câu 3: Theo quan điểm của Mác – Lênin CSCN phát triển qua mấy giai đoạn cơ bản?
a. 2 b. 3
c. 4 d. 5
Câu 4: Giai đoạn đầu của xã hội CSCN được gọi là gì?
a. Xã hội chủ nghĩa b. Chủ nghĩa xã hội c. Xã hội của dân d. Xã hội dân
chủ
Câu 5: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế xã hội nào sau đây?
a. CSNT, CHNL, PK, TBCN, XHCN b. CSNT, PK, TBCN, XHCN
c. CSNT, CHNL, TBCN, XHCN d. CSNT, CHNL, PK, TBCN

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải