Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 tháng trước

File gốc : Quyết Định 66-QĐ-BTP.pdf

Số lần xem : 28

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.75 Mb

Số trang : 21

Tải xuống (0.75 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 66/QĐ-BTP trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

BỘ TƯ PHÁP
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 66/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-BTP ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Hợp tác quốc tế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, HTQT (TH.03). KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 66/QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế về cải cách tư pháp và pháp luật trong phạm vi cả nước, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2023.
1.2. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Vụ, các phòng thuộc Vụ, phục vụ cho đánh giá, xếp loại công chức và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành và đơn vị.
2. Yêu cầu
2.1. Bám sát chủ trương, định hướng công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 73-KL/TW; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (ban hành theo Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
2.2. Nội dung Kế hoạch bảo đảm tính toàn diện, khả thi; các nhiệm vụ được xác định cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các nhiệm vụ thường xuyên và khả năng phát sinh các nhiệm vụ mới trong năm.
2.3. Xác định rõ nội dung, trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trong Kế hoạch, phù hợp với các yêu cầu thực tế khách quan và điều kiện của đơn vị trong năm 2023.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Các nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư và thực hiện quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, tập trung vào hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước;
- Chủ động tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế theo đúng định hướng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quy định, quy chế quản lý hoạt động đối ngoại, trong đó chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các Bản Ghi nhớ, thỏa thuận, chương trình hợp tác về pháp luật và tư pháp đã ký kết; tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất các hoạt động hợp tác với các đối tác đặc biệt, trọng tâm là Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cu Ba; tổ chức tốt Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 3; thúc đẩy và khai thác hiệu quả quan hệ hợp tác với các đối tác lớn, quan trọng của Bộ Tư pháp; hoàn thành Kế hoạch tăng cường cử đại diện của Bộ Tư pháp tham gia/làm việc tại các tổ chức quốc tế mà Bộ Tư pháp đang được Chính phủ giao là cơ quan đầu mối quốc gia;
- Chủ động thu hút, điều phối hợp lý nguồn hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài và thực hiện hiệu quả, đúng pháp luật các chương trình, dự án, phi dự án để hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp.
2. Các nhiệm vụ cụ thể
2.1. Về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, Kết luận 73-KL/TW và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư:
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, Kết luận số 73-KL/TW kết hợp với kiểm tra tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật theo Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật (Nghị định số 113/2014/NĐ-CP);
+ Theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và Kết luận số 73-KL/TW trong phạm vi toàn quốc.
+ Hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 113/2014/NĐ-CP và trình Chính phủ đúng thời hạn nhằm thể chế hóa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp;
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước Bộ Tư pháp được giao tại Nghị định số 113/2014/NĐ-CP trên cơ sở tuân thủ đúng nguyên tắc, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Chỉ thị số 39-CT/TW, Kết luận số 73-KL/TW:
+ Nâng cao chất lượng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật trong phạm vi cả nước; nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình mới;

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!