Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 4 tháng trước

File gốc : Quyết Định 59-QĐ-UBND.pdf

Số lần xem : 39

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.56 Mb

Số trang : 9

Tải xuống (0.56 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 59/QĐ-UBND Thanh Phố Cần Thơ trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 59/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 48/TTr-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ, đã được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ (2022 - 2027) của Liên hiệp thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2022 (Đính kèm Điều lệ).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND TP (1AD);
- VP. UBND TP (3C);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, H
CVĐ390 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thực Hiện
ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi
1. Tên tiếng Việt: Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ.
2. Tên tiếng Anh: Can Tho City Union of Literature and Arts Associations.
3. Tên tiếng Anh viết tắt: CULA
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Liên hiệp hội) là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là cơ quan đầu mối của các hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật, là thành viên của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và các hội thành viên trực thuộc. Phối hợp, cộng tác và giúp đỡ nhau trong các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Cần Thơ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Liên hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Liên hiệp hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Trụ sở của Liên hiệp hội đặt tại: số 170 - 172, đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Liên hiệp hội hoạt động trên phạm vi thành phố Cần Thơ và có mối quan hệ với các tỉnh, thành trên cả nước trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
2. Liên hiệp hội hoạt động theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành lĩnh vực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản, hiệp thương.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Không vì mục đích lợi nhuận cá nhân.
4. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên hiệp hội.
Chương II
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ
Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Liên hiệp hội.
2. Đại diện cho các hội chuyên ngành thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội thành viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp hội theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Liên hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển Liên hiệp hội và lĩnh vực Liên hiệp hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội.
7. Thành lập pháp nhân thuộc Liên hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!