Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 9 tháng trước

File gốc : Quyết Định 2810-QĐ-BCT.pdf

Số lần xem : 65

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.57 Mb

Số trang : 3

Tải xuống (0.57 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 2810/QĐ-UBND trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

BỘ CÔNG THƯƠNG
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2810/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
V/V GIAO BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Công Thương;
Căn cứ Công văn số 12966/BTC-HCSN ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc cấp bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
Căn cứ Công văn số 12967/BTC-HCSN ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2022 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!