Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Quyết Định 2547-QĐ-UBND.pdf

Số lần xem : 157

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.77 Mb

Số trang : 3

Tải xuống (0.77 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 2547/QĐ-UBND trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2547/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2435/TTr-SCT ngày 29/11/2022.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
(Kèm theo Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023)
Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố công bố Danh mục nêu trên và tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.
- Trường hợp có thay đổi, cần điều chỉnh bổ sung về nội dung sự kiện, thời gian, địa điểm, chủ đề tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại khác với Danh mục đã công bố, giao Sở Công Thương thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xét duyệt sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế;
- Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, giao Sở Công Thương tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 8, 9 Điều 29 tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!