Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 9 tháng trước

File gốc : Quyết Định 1821-QĐ-UBND.pdf

Số lần xem : 61

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.52 Mb

Số trang : 2

Tải xuống (0.52 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 1821/QĐ-UBND Tỉnh Tuyên Quang trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1821/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH LIÊN DOANH, LIÊN KẾT CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên doanh, liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 15 1/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Văn bản số 705/HĐND-KTNS ngày 12/12/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1269/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2022; đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 401/TTr-STC ngày 13/10/2022 về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, với nội dung chính như sau:
1. Tên Đề án: Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Đơn vị lập và thực hiện Đề án: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Mục đích, yêu cầu và quy mô thực hiện của Đề án:
3.1. Mục đích: Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hiện tốt công tác liên kết đào tạo của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hợp đồng liên kết trình độ Trung cấp nghề, Đại học theo khóa học để đảm bảo lựa chọn ngành nghề phù hợp với sự phát triển của địa phương và thị trường lao động.
3.2. Yêu cầu: Việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!