Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : Nghị Quyết 30-2022-UBTVQH15.pdf

Số lần xem : 57

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.45 Mb

Số trang : 2

Tải xuống (0.45 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Nghị Quyết 30/2022/UBTVQH15 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nghị quyết số: 30/2022/UBTVQH15 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
VỀ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mở nhờn
1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhòm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 được quy định như sau:

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!