Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 4 tháng trước

File gốc : Kế Hoạch 156-KH-UBND.pdf

Số lần xem : 36

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.59 Mb

Số trang : 8

Tải xuống (0.59 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 156-KH-UBND trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 156/KH-UBND Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 69/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ- CP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trong nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động.
- Để các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình thực hiện ở địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2023 - 2025.
2. Yêu cầu
- Xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là người đứng đầu ngành BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố trong việc phối hợp thực hiện vận động người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh.
- Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phải cụ thể, có tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Thực hiện tốt chính sách BHXH, tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), phấn đấu thực hiện BHXH, BHTN cho mọi người lao động trong độ tuổi lao động.
2. Mục tiêu cụ thể
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW; Chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; Kế hoạch số 2305/KH-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
Mục tiêu cụ thể phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHTN bình quân chung toàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, như sau:

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!