Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 4 tháng trước

File gốc : Kế Hoạch 05-KH-UBND.pdf

Số lần xem : 39

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.52 Mb

Số trang : 4

Tải xuống (0.52 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Kế Hoạch 05/KH-UBND Tỉnh Phú Yên trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 05/KH-UBND Phú Yên, ngày 12 tháng 01 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (sau đây gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Để tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu xây dựng NTM trong năm 2023; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát: Kế hoạch này là căn cứ để các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023; phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động tham gia trực tiếp của người dân, khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Duy trì và giữ vững 63 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM (64 xã), đạt tỷ lệ 77% số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh.
- Duy trì và giữ vững 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (16 xã).
- Duy trì và giữ vững 06 Khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu có thêm 03 khu dân cư kiểu mẫu.
- Duy trì và giữ vững 09 vườn mẫu NTM, phấn đấu có thêm 07 vườn mẫu NTM.
II. NHIỆM VỤ
1. Về công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn, học tập kinh nghiệm, thi đua khen thưởng về xây dựng NTM:
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn bằng các hình thức trên báo, đài, tờ rơi, sổ tay, sách báo chuyên ngành, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; hội thi,.... đăng tải thông tin trên các website và website nongthonmoi.phuyen.gov.vn.
- Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “dân vận khéo”...
- Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn; tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng, quản lý điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng NTM các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đồng thời tổ chức học tập kinh nghiệm về xây dựng NTM trong và ngoài tỉnh.
2. Về thực hiện hiệu quả 11 nội dung thành phần của Chương trình:
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn theo hướng đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng.
- Gắn phát triển kinh tế du lịch với kinh tế phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, du lịch các sản phẩm truyền thống OCOP... Tập trung, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển khâu bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!