Danh mục : Sinh học

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : Bo-Cau-hoi-on-tap-Sinh-10-HK2-Canh-dieu-nam-22-23-tailieupdf.com.pdf

Số lần xem : 62

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.38 Mb

Số trang : 9

Tải xuống (0.38 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Bộ câu hỏi ôn tập HKII Môn Sinh học lớp 10 năm học 2022-2023 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu hỏi tự luận
Câu 1: Trình bày khái niệm vi sinh vật và kể tên các nhóm vi sinh vật?
Câu 2: Trình bày khái niệm về sinh trưởng và các pha sinh trưởng của vi sinh vật?
Câu 3: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật?
Câu 4: Nêu một số ví dụ và ứng dụng về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật?
Câu 5: Kể tên một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn?
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Vi sinh vật thuộc những giới nào trong hệ thống phân loại 5 giới?
A. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật. B. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm.
C. Giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật. D. Giới Khởi sinh, Giới Thực vật, giới Động vật.
Câu 2: Cho các sinh vật sau: vi khuẩn lactic, nấm men, trùng roi, trùng giày, tảo silic, cây rêu, giun đất. Số vi sinh vật trong các sinh vật trên là
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 3: Căn cứ vào nguồn năng lượng, các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm
A. tự dưỡng và dị dưỡng. B. quang dưỡng và hóa dưỡng.
C. quang dưỡng và dị dưỡng. D. hóa dưỡng và tự dưỡng.
Câu 4: Vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng và nguồn carbon là CO2 thì sẽ có kiểu dinh dưỡng là
A. quang dị dưỡng. B. hoá dị dưỡng. C. quang tự dưỡng. D. hóa tự dưỡng.
Câu 5: Sinh trưởng của vi sinh vật là
A. sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật thông qua quá trình sinh sản.
B. sự tăng lên về số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật thông qua quá trình nguyên phân.
C. sự tăng lên về số lượng tế bào của cơ thể vi sinh vật thông qua quá trình sinh sản.
D. sự tăng lên về số lượng tế bào của cơ thể vi sinh vật thông qua quá trình nguyên phân.
Câu 6: Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn được nuôi trong môi trường mà các chất dinh dưỡng không được bổ sung thêm đồng thời không rút bớt sản phẩm và chất thải trong suốt quá trình nuôi diễn ra theo
A. 4 pha. B. 2 pha. C. 3 pha. D. 1 pha.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải