Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : Nen_kinh_te_nhieu_thanh_phan_-_GDCD_-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 44

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 0.02 Mb

Số trang : 3

Tải xuống (0.02 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Bài tập trắc nghiệm: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần - GDCD lớp 11 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: Thành phần kinh tế là gì?
a. Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.
b. Là kiểu quan hệ dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.
c. Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định.
d. Là kiểu quan hệ dựa trên một hình thức sở hữu nhất định.
Câu 2: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào đâu?
a. Nội dung của từng thành phần kinh tế
b. Hình thức sở hữu
c. Vai trò của các thành phần kinh tế
d. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế.
Câu 3: Vì sao ở nước ta sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu khách quan?
a. Vì trong thời kì quá độ ở nước ta tồn tại đan xen một số thành phần kinh tế của xã hội trước, đồng thời trong quá trình xây dựng xã hội mới xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới.
b. Thời kì quá độ ở nước ta lực lượng sản xuất thấp kém với nhiều trình độ khác nhau nên có nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất khác nhau.
c. Cả a, b đúng
d. Cả a, b sai

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải